Tin tức

Tư vấn môi trường
08-01-2014 16:01:30

Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

Hoạt động phát triển kinh tế – xã hội ở đây có loại mang tính kinh tế – xã hội của quốc gia, của một địa phương lớn, hoặc một ngành kinh tế văn hóa quan trọng (luật lệ, chính sách quốc gia, những chương trình quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch quốc gia dài hạn), có loại mang tính kinh tế – xã hội vi mô như đề án xây dựng công trình xây dựng cơ bản, quy hoạch phát triển, sơ đồ sử dụng một dạng hoặc nhiều dạng tài nguyên thiên nhiên tại một địa phương nhỏ. Tuy nhiên, một hoạt động có ý nghĩa vi mô đối với cấp quốc gia, nhưng có thể có ý nghĩa vĩ mô đối với xí nghiệp. Hoạt động vi mô nhưng được tổ chức một cách phổ biến trên địa bàn rộng có khi lại mang ý nghĩa vĩ mô.

moi truong xanh, bao cao giam sat

 

Tác động đến môi trường có thể tốt hoặc xấu, có lợi hoặc có hại nhưng việc Đánh giá tác động môi trường, bao cao giam sat moi truong sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định lựa chọn những phương án khả thi và tối ưu về kinh tế và kỹ thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội nào.

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ  Cao Nguyên Xanh chuyên thực hiện các các hồ sơ tu van moi truong cho các doanh nghiệp, các dự án đang xin giấy phép đầu tư cũng như đã và đang hoạt động.

cty-moi-truong

 

Theo Luật Bảo vệ môi trường quy định mọi tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện các thủ tục môi trường như sau:

Khi lập dự án đầu tư chủ dự án phải tiến hành lập bao cao giam sat đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường;

Những cơ sở đang hoạt động chưa thực hiện điều trên thì phải tiến hành lập Đề án bao cao giam sat dinh ky bảo vệ môi trường;

Những cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

Trong quá trình hoạt động các cơ sở phải quan trắc môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng một lần đối với nước thải, khí thải và 06 tháng một lần đối với môi trường xung quanh;

Định kỳ 6 tháng một lần cơ sở phải lập Báo cáo hiện trạng môi trường và nộp chơ cơ quan quản lý trước ngày 15/6 và ngày 15/1 năm sau.

Theo Luật tài nguyên nước quy định mọi tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có khai thác nước và xả nước thải thì phải lập Đề án xin phép khai thác và Đề án xin phép xả nước thải vào nguồn nước.

 

xu ly moi truong cnx