Dịch vụ tư vấn thiết kế

 

Tên sản phẩm Dịch vụ tư vấn thiết kế
Mã sản phẩm

DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ

 

  Xử lý nước sạch, nước thải, khí thải.

  Xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại.

  Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

  Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

  Công nghệ sản xuất sạch hơn (CP).

  Chương trình giám sát môi trường.

  Tư vấn kỹ thuật chuyển giao công nghệ.

  Tư vấn nguồn vốn đầu tư môi trường.