Hạt nhựa trao đổi ion

 

Tên sản phẩm Hạt nhựa trao đổi ion
Mã sản phẩm

Hạt nhựa trao đổi ion: A103; A400; C150; C100E; C100....

Hiệu: Purolite - Anh Quốc